Saturday, May 12, 2018

Thứ Bảy 12 tháng Năm

Gioan 16:23-28

Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: “Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."


  • Khi Đức Giêsu chết trên cây thập giá, bức màn trong đền thờ Jêrusalem đã bị rách ra làm hai. Đó là một biến cố mang nhiều biểu tượng. Bức màn là vật ngăn cách những gì Linh Thiêng với những gì còn lại của đền thờ, ngăn cản mọi người bước vào nơi Thiên Chúa hiện diện. Bây giờ thì con đường dẫn đến sự hiện diện của Thiên Chúa đã được mở ra mãi mãi nhờ cái chết của Đức Kitô. Qua cầu nguyện, chúng ta có thể trực tiếp đến với Thiên Chúa nhân danh Đức Giêsu. 

  • Chúng ta không cần lo lắng phải nói gì hay dùng ngôn ngữ nào. Điều quan trọng là chúng ta cầu nguyện. Được linh hứng bởi Thiên Chúa, tiên tri Isaia đã viết: “Trước khi chúng kêu cầu, Ta đã trả lời; trong khi chúng còn đang nói, Ta đã nghe cả rồi.” Tôi có thật sự tin rằng Thiên Chúa đã làm việc trước khi những lời cầu xin và ao ước của tôi được thốt ra không?

Related image

No comments:

Post a Comment