Thursday, May 17, 2018

Thứ Năm 17 tháng Năm

Gioan 17 : 20-26 

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa".


  • Lời cầu nguyện của Đức Giêsu "để tất cả nên một," có thể được hiểu sai. Sự nên một này là điều gì đó cao trọng và sâu sắc hơn là đồng nhất, hơn là nhũng người tuyên xưng cùng một đức tin và có cùng một tôn giáo thực hành. Đây là một sự hiệp nhất trong đó tình yêu được trao và nhận, để yêu thương bao trùm sự khác biệt. Đức Giêsu và Chúa Cha, trong khi là một, vẫn khác biệt với nhau. Các môn đệ, trong khi là một với Đức Giêsu, vẫn giữ lại bản sắc và cá tính riêng của họ. 

  •  Lạy Chúa, xin hãy giúp con hiểu rằng trong tình yêu có sự khác biệt, nhưng không chia rẽ. 

Image result for they may all be one in Jesus pictures

No comments:

Post a Comment