Friday, May 18, 2018

Thứ Sáu 18 tháng Năm

Gioan 21:15-19 

 Khi các môn đệ ăn xong, Ðức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Ðức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy". Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy". Ðức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.  Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn". Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy".


  •  Câu hỏi của Đức Giêsu, được hỏi ba lần, và lời vọng ba lần Phêrô chối Chúa. Khó mà có thể tha thứ, nhưng chấp nhận sự tha thứ còn khó hơn. Khả năng tin tưởng rằng chúng ta được tha thứ rất quan trọng đối với sự phát triển tâm linh. Đây là điểm khác biệt giữa Phêrô và Giu-đa. Phêrô đã đi từ sự xấu hổ về việc chối Chúa ba lần của mình để trở thành tảng đá mà trên đó Giáo Hội của Đức Kitô được thành lập. Giuđa không thể suy ngẫm về khả năng tha thứ. Ông, là người đã nghe Đức Kitô nói rằng người ta phải tha thứ bảy mươi lần bảy, lại không thể tự mình đến cầu xin Đức Kitô tha thứ cho mình. Thay vào đó, ông đã chết trong tuyệt vọng. 


  • Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ ngừng hỏi xin sự tha thứ. Nếu chúng ta phải chuẩn bị để tha thứ không giới hạn, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng yêu cầu sự tha thứ và tin rằng mình được tha thứ cho đến chết. 

Image result for ask for forgiveness pictures

No comments:

Post a Comment