Wednesday, May 9, 2018

Thứ Tư 09 tháng Năm

Gioan 16:12-15 

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em".


  • Trọng tâm của đoạn phúc âm này là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng “Mọi sự trong đời sống Kitô hữu xoay quanh mầu nhiệm Ba Ngôi và được kiện toàn trong mầu nhiệm vô biên này. Vì vậy, hãy tìm cách giữ vững phong thái cao sang của đời sống, tự nhắc nhở nhau chúng ta đang hiện hữu, làm việc, chiến đấu và chịu đau khổ cho cứu cánh nào, cho vinh quang nào; và chúng ta được kêu gọi cho phần thưởng vĩ đại nào.”

  • Thánh Augustinô tóm gọn trọng tâm đức tin của Giáo hội trong mầu nhiệm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần qua một câu đơn giản: “Ở đâu có bác ái, ở đó có Chúa Ba Ngôi.” Lạy Chúa, xin mở mắt con trước những kỳ công của Ba Ngôi trong cuộc đời mình.

Image result for trinity

No comments:

Post a Comment