Wednesday, May 16, 2018

Thứ Tư 16 tháng Năm

Gioan 17:11-19 

 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.


  • Đức Giêsu nói rằng lời của Thiên Chúa là sự thật. Nó có sức mạnh để thánh hiến chúng ta, làm cho chúng ta thánh thiện và đặt chúng ta vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. 

  • Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa được tuyên bố trong hội thánh hoặc thậm chí được chia sẻ trong một nhóm nhỏ thảo luận, chúng ta có thể nhớ rằng lời Người mài dũa và uốn nắn chúng ta không? Khi chúng ta nói sự thật, ngay cả một sự thật rất nhỏ, hoặc khi chúng ta sàng lọc những sai lầm qua sự lắng nghe và lý luận cẩn thận, chúng ta tham gia vào sự hoat động liên tục của Thiên Chúa làm cho chúng ta được thánh hiến - làm cho chúng ta được trở nên một. Chúng ta có thể làm cho những người khác nên một như vậy. Đức Giêsu biết quyền năng ở lời nói là sự thật của Thiên Chúa. Xin cho tôi có thể nhớ đến món quà tuyệt vời này. 

Image result for John 17 : 11-19 pictures

No comments:

Post a Comment