Wednesday, September 30, 2015

Thứ Tư 30 tháng Chín .

Luca 9:57-62


Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo". Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu". Ðức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã". Ðức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên Chúa". Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã". Ðức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa".


  • Đức Giêsu biết rằng tôi có thể có những ý định tốt đẹp. Nhưng Người nhắc nhở tôi rằng đi theo Người thì không được đặt ra điều kiện. Tôi phải chuẩn bị để chia sẻ nỗi buồn và niềm vui của Người trong sứ vụ mà Người phải thực hiện.

  • Lạy Đức Giêsu, xin Thầy giúp con hiểu biết sâu xa hơn thế nào là làm một cam kết vĩnh viễn với Thầy.  Xin dẫn đưa lòng nhiệt thành của con đến việc làm những quyết tâm mới, có những nhận thức và hướng đi mới, để con có thể ở lại trong Thầy khi mong ước được sự sống đời đời.


Image result for Luke 9:57-62 pictures

No comments:

Post a Comment