Thursday, October 8, 2015

Thứ Năm 08 tháng Mười

Luca 11:9-10 

Đức Giêsu nói: "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho."


  • Đức Giêsu thấy được Cha của Người là một Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban cho tôi những gì là tốt nhất  đối với tôi. Tôi có tin rằng Thiên Chúa là Đấng như thế không? Người cũng nói với tôi rằng lời cầu nguyện liên lỉ sẽ được nhậm lời bởi vì công việc cầu nguyện là hoạt động của Chúa Thánh Thần và là một món quà đến từ Thiên Chúa. 

  • Lạy Thầy, con xin cảm ơn Thầy. Thầy bảo hộ con qua những lúc khó khăn khi đứng trước những nhu cầu lớn lao và bất trắc. Xin hãy nâng cao sự hiểu biết của con về cách yêu thương của Thầy.

No comments:

Post a Comment