Monday, May 14, 2018

Thứ Hai 14 tháng Năm

Gioan 15:9-17 

 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.


  • Đức Giêsu ban cho chúng ta kiến thức, hiểu biết tâm linh, để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Người luôn mang đến cho chúng ta niềm vui, cuộc sống, bình an, đức tin. Tôi có nhận được bất kỳ trong số những điều này từ Người ngày hôm nay không? 

  • Nó sẽ hoàn toàn thích hợp cho những người đi theo Đức Giêsu gọi Người là Thầy - đây là tên mà các môn đệ gọi người đã dạy dỗ họ. Nhưng Đức Giêsu có mối liên hệ vượt trên sự tương quan giữa thầy-trò, chắc chắn trên chủ-tớ. Tôi có thể suy nghĩ về thực tế rằng Đức Giêsu — là Thiên Chúa của vũ trụ - muốn tình bạn hữu của tôi. 

Image result for  God wants my friendship  pictures

No comments:

Post a Comment