Tuesday, July 14, 2015

Thứ Ba 14 tháng Bảy

Mátthêu 11:20-24 

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà không sám hối: "Khốn cho các ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi".   • Đức Giêsu đã sống một thời gian tại Caphácnaum. Tại đó Người đã giảng dạy tại hội đường. Vậy mà những phép lạ của Người vẫn không thuyết phục được dân chúng ở đó rằng Người đến từ Thiên Chúa. 

  • Ước gì đức tin của tôi nơi Chúa Giêsu và nơi Tin Mừng của Người làm tôi biết kinh ngạc trước những việc kỳ diệu mà Người đã làm và biết chúc tụng và ngợi khen Người luôn mãi.


No comments:

Post a Comment