Thursday, July 16, 2015

Thứ Năm 16 tháng Bảy

Mátthêu 11:28-30

Đức Giêsu nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." 


  • Những kẻ đang tạo ra những gánh nặng nề chính là những nhà lãnh đạo tôn giáo với sự chú trọng quá đáng về Lề Luật của họ. Đức Giê-su không đề nghị nên xem thường Luật Lệ. Tuy nhiên, Người diễn giải  Lề Luật trong bối cảnh của tình yêu bởi vì tình yêu vĩ đại và toàn vẹn mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.


  • Tôi có tìm được "sự nghỉ ngợi và bồi dưỡng trong tâm hồn" trong mạng lưới của tình yêu này không ?

Image result for Matthew 11:28-30 pictures

No comments:

Post a Comment