Thursday, July 23, 2015

Thứ Năm 23 tháng Bảy

Mátthêu 13:10-17 

Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? " Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."  • Một số người tìm thấy đức tin một cách dễ dàng; trong khi người khác thì thấy đó là chuyện không thể xảy ra cho họ. Nhưng thật là sai lầm nếu nghĩ rằng Thiên Chúa tốt lành đã cố tình loại bỏ một số người ra khỏi đức tin. Thay vào đó, Đức Giê-su nhấn mạnh đến sự tương phản cho thấy các môn đệ được ban phước như thế nào . 

  • Tôi cảm ơn Người về việc tôi được thấy và được nghe, được biết những điều bí ẩn của Thiên Chúa. Tôi xin cho được biết trau dồi món quà này để trở nên thân mật với Thiên Chúa hơn trong việc cầu nguyện của mình.


No comments:

Post a Comment