Friday, August 7, 2015

Thứ Sáu 07 tháng Tám

Mátthêu 16:24-26 


Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?" 


  • Một trong những ý tưởng then chốt trong phúc âm là: chúng ta vác thập giá khi thực hiện những gì mình biết là đúng và sẵn sàng chấp nhận những hệ quả của nó. Vác thập giá mình bao gồm việc chấp nhận sống với bất kỳ nỗi đau khổ nào và với những thất bại của cuộc sống mà chúng ta hoàn toàn bất lực. 


  • Với tình yêu, Đức Giê-su vác thập giá đi đến tận cùng những gì Người đã xác tín.

No comments:

Post a Comment