Wednesday, August 26, 2015

Thứ Tư 26 tháng Tám

Mátthêu 23:27-28 Đức Giêsu nói cùng dân chúng: "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!" 


  • Một lần nữa, Đức Giê-su thách đố các kinh sư và những người Pha-ri-sêu suy nghĩ lại về cách sống hàng ngày của họ. Người thách đố họ nhìn vào những gì đang diễn ra bên trong lòng họ, phần bản thân mà họ đang giấu người khác và thực ra đang giấu chính họ.


  • Họ đang sống ở bề mặt của cuộc sống, nhưng điều đó không có ý nghĩa thật sự. Họ không thể thấy được cách sống của họ gây ảnh hưởng đến cho người khác như thế nào.

No comments:

Post a Comment