Monday, January 8, 2018

Thứ Hai 08 tháng Giêng

Mátthêu 1:7-11 

 Ông rao giảng rằng: "Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần". Hồi ấy, Ðức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."


  • Hãy tưởng tượng chúng ta đang chứng kiến bối cảnh đó, có thể đứng trong vùng nước cạn, nước chảy quanh mắt cá chân. Hãy hình dung cảnh tuởng này và cho phép nó tỏ bày. Người thanh niên từ Nadarét gia nhập hàng ngũ đợi chờ chịu phép rửa của Gioan: một biểu tượng thanh tẩy nhưng cũng là của sự ra đời - ra khỏi vùng nước trong lòng mẹ để đi vào một cuộc sống mới như một người con yêu dấu của Thiên Chúa. 


  • Lạy Chúa, nhận ra rằng Chúa thuơng yêu, và hài lòng về con, cũng giống như bắt đầu của một cuộc sống mới. Khi nghe tiếng Chúa, con biết rằng con có một mục đích và một số phận.

Image result for baptise meaning in catholic pictures 

No comments:

Post a Comment