Saturday, October 3, 2015

Thứ Bảy 03 tháng Mười

Luca 10:21-24


Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha". "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho". Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe".


  • Thật là một đặc ân khi có phúc để có được đôi mắt và đôi tai của đức tin để nhìn thấy kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại được tổ lộ một cách trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô!
  • Tôi có khiêm tốn biết ơn về món quà lớn là đức tin trong đời sống của mình không ? Tôi làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn này?No comments:

Post a Comment