Friday, October 30, 2015

Thứ Sáu 30 tháng Mười.

Luca 14:1-6 

Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Ðức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu: "Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không?" Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?" Và họ không thể đáp lại những lời đó.   • Tôi có thể hình dung ra bối cảnh mà trong đó Đức Giêsu gặp người đàn ông mắc bệnh phù thũng và chữa lành anh ta trước đám khán giả thù nghịch bao gồm các nhà thông luật và những người Pharisêu đang dò xét không?
  • Những cảm xúc và động lực nào đang xảy ra trong các nhân vật khác nhau? Tại sao những người Pharisêu phản ứng như họ đã phản ứng? Người đàn ông phù thủng đã nhận được gì qua biến cố này? 


Image result for What do I react ?  pictures
         

No comments:

Post a Comment